APT Szkoła tańca

Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH AKADEMII PROMOCJI TAŃCA W LUBLINIE

 

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w Akademii Promocji Tańca Magdaleny Woszczek (nazywanej dalej Szkołą Tańca) jest akceptacja wszystkich punktów danego  regulaminu przez każdego uczestnika zajęć ruchowych lub,w przypadku osób niepełnoletnich, przez jego rodzica lub opiekuna prawnego. Dokonanie zapisu na wybrane zajęcia oraz zapłata za nie są równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

1. Szkoła nosi nazwę: Akademia Promocji Tańca i zwana jest w dalszej treści Regulaminu Szkołą.

2. Siedziba Szkoły mieści się w Lublinie przy ul.Kiepury 5 .

3. Terenem działania Szkoły jest obszar całego kraju.

4. Celem działania Szkoły jest:

-nauczanie tańca towarzyskiego oraz innych form tanecznych, zgodnie z aktualną ofertą, w formie użytkowej i turniejowej, dla wszystkich grup wiekowych,

-upowszechnianie kultury tanecznej i osobistej,

-popularyzowanie tańca wśród mieszkańców Lubelszczyzny

5. Szkoła realizuje swoje cele poprzez:

-prowadzenie nauki tańca dla dzieci (od 3 roku), młodzieży i dorosłych w grupach dla początkujących, zaawansowanych i w grupach turniejowych (dla par startujących w turniejach tańca);

-organizowanie pokazów tańca towarzyskiego i innych;

-organizowanie klubowych i ogólnopolskich turniejów tańca;

-organizowanie szkoleń tanecznych;

-organizowanie obozów tanecznych;

-organizowanie imprez integracyjnych (zabaw, wieczorków, wycieczek, wyjazdów it.)
 

PODSTAWOWE  WARUNKI UCZESTNICTWA

 

6.  Uczestnikiem nauki tańca może być każdy, kto złoży pisemną deklarację (dane i akceptacja regulaminu ) i dokona wymaganej opłaty, którą jest kwota za pierwszy miesiąc nauki plus kaucja (z wyjątkiem grup dorosłych ) za miesiąc ostatni (zgodnie z cennikiem).

7. W przypadku rezygnacji z nauki wpłacona kaucja nie podlega zwrotowi!

8. Rezygnacja zgłoszona musi być przez osobę pełnoletnią (rodzica lub opiekuna - dopuszcza się możliwość pisemnego powiadomienia o rezygnacji z nauki). W przypadku braku informacji o rezygnacji z nauki i braku wpłaty za dwa kolejne miesiące następuje skreślenie z listy uczestników nauki tańca. Ponowne zapisanie może nastąpić dopiero po dokonaniu wymaganej opłaty za kolejny miesiąc powiększonej o kaucję.

9. Wpłaty za naukę ( grupy dziecięce i młodzieżowe ) należy dokonać do 10 danego miesiąca , w przypadku jej braku naliczane będą ustawowe odsetki, miesiąc ten potraktowany zostanie jako ostatni miesiąc nauki i nastąpi skreślenie z listy uczestników nauki tańca,a kaucja przepadnie. Ponowne zapisanie może nastąpić dopiero po dokonaniu wymaganej zaległości oraz po dokonaniu wymaganej opłaty za kolejny miesiąc powiększonej o kaucję.  Szkoła nie zwraca pieniędzy za pojedyncze nieobecności na zajęciach, dopiero miesięczna nieobecność na zajęciach uprawnia do ubiegania się o zmniejszenie opłaty za dany miesiąc (ale również w szczególnych przypadkach).Dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy nie są odrabiane. Ostateczna decyzja dotycząca zestawienia tancerzy w pary należy do instruktorów. Typowania par na turnieje, pokazy tańca i szkolenia taneczne dokonuje wyłącznie instruktor. Para turniejowa nie ma prawa samodzielnego zgłaszania się na turnieje tańca, ani występowania (prezentacje, pokazy, itp.) bez wiedzy i zgody instruktora.
Opłata za zajęcia taneczne nie obejmuje kosztów dodatkowych: strojów, butów tanecznych itp.., jak również dodatkowych imprez organizowanych przez Szkołę Tańca: bal choinkowy, maratony taneczne, gala taneczna podsumowująca dany sezon taneczny itp...

10. W grupach dla dorosłych , w których nie ma kaucji, wpłata musi być dokonana przed rozpoczęciem nauki. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wykupienie jednorazowej wejściówki lub karnetu i okazywanie go parzed każdymi zajęciami.

Karnet uprawnia tylko i wyłącznie do uczestnictwa w  zajęciach danego kursu (formy tańca) i ważny jest tylko w danym miesiącu.

W przypadku utraty karnetu, Szkoła Tańca nie wydaje duplikatów, nie honorujemy zwrotów karnetów i nie zwracamy należności za niewykorzystane karnety.

11. Warunkiem uczestnictwa w lekcjach indywidualnych jest uiszczenie opłaty za pojedyńczą lekcję w dniu przeprowadzonej lekcji.

12.Wysokość opłat może ulec zmianie.

 

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE TAŃCA

 

13. Szkoła Tańca zastrzega sobie prawo, jeżeli liczba osób w danej grupie jest mniejsza niż 10, zamknięcia grupy , połączenia jej z inną lub zmiany warunków uczestnictwa.

14. Na sali treningowej podczas zajęć mogą przebywać tylko tancerze będący członkami danej grupy, pozostałe osoby wyłącznie po udzieleniu zgody przez instruktora.

Uczestnik zajęć zobowiązany jest słuchać i stosować się do poleceń osoby prowadzącej dane zajęcia.

Na salę taneczną można wejść tylko w czystym obuwiu zmiennym , które nie niszczy podłogi oraz nie pozostawia innych śladów.

Za straty materialne spowodowane przez niewłaściwe  zachowania osób  lub ewidentnie z winy tych osób przebywających na terenie Szkoły,uczestnicy Ci zobowiązani są do pełnej rekompensaty tych strat;za osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

15. Pracownicy Szkoły sprawują opiekę nad niepełnoletnimi uczestnikami zajęć znajdującymi się wyłącznie na sali treningowej, za ich bezpieczeństwo w drodze na zajęcia oraz poza salą ćwiczeń (np. w szatniach) odpowiedzialni są ich rodzice lub opiekunowie.
16. Na terenie Szkoły Tańca obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

17. Korzystanie z aparatów fotograficznych i kamer na terenie Szkoły bez pisemnej zgody właściciela szkoły tańca jest surowo zabronione.

18. Za wszelkie przedmioty pozostawione w danym obiekcie Szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

19.W wyjątkowych przypadkach Szkoła ma prawo odwołać zajęcia lub zmienić ich termin lub osobę prowadzącą.

20. Szkoła zastrzega sobie prawo wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas realizacji regulaminowych celów Szkoły. Każdy uczestnik nauki tańca wyraża bezwarunkową i bezterminową zgodę na wykorzystanie tych materiałów.

21.Każdy uczestnik zajęć zapisując się  jest świadom własnego stanu zdrowia i kondycji fizycznej, który pozwala mu na uczestniczenie w danych zajęciach na własną odpowiedzialność oraz że REGULAMIN jest mu znany I zobowiązuje się do jego przestrzegania.

22.Osoby , które nie zastosują się do danego REGULAMINU, jak również ich zachowanie będzie przeszkadzało innym uczestnikom lub będzie zagrażało bezpieczeństwu tych osób i wyposażeniu obiektu,mogą zostać poproszone o opuszczenie sali tanecznej oraz całego obiektu.

 

 

 

Powyższy REGULAMIN może ulec zmianie!

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

Szybki kontakt

Akademia Promocji Tańca
Magdalena Woszczek

ul. Kiepury 5, 20-838 Lublin

tel. 503 608 284

e-mail: apt@apt.lublin.pl

Badź w kontakcie

Bądź z nami w kontakcie poprzez portale społecznościowe. APT Szkołę Tańca znajdziesz na google+.